صفحه 120 کتاب زیست شناسی سال سوم
«تعدادی از جانداران نیز مانند قارچ پنی سیلیوم، که آنتی بیوتیک پنی سیلین از آن به دست می آید، فقط یک جفت کروموزوم دارند.»...

صفحه 81 کتاب زیست شناسی سال سوم
مثلا هنگامی که گلوکاگون به گیرنده ویژه خود متصل می شود، آنزیمی فعال می شود که آدنوزین تری فسفات داخل سلول را به آدنوزین مونوفسفات حلقوی که یک پیک دومین است، تبدیل می کند...

صفحهء 76 کتاب زیست شناسی سال سوم
غدهء درون ریز اندامی است که کار اصلی آن ترشح هورمون است.» البته این جمله لزوما نادرست نیست؛ ولی می تواند موجب نتیجه گیریهای نادرست شود! ابهام اصلی در این جمله، بر سر «کار اصلی» است....

صفحهء 72 کتاب زیست شناسی سال سوم
سنگ، گیاه یا ماهی دیگر، سبب آشفتگی های متفاوت در خطوط میدان الکتریکی می شود و در نتیجه، گیرنده های الکتریکی موجود در خط جانبی را تحریک می کند.» همان صفحه، توضیح زیر شکل: «مارماهی در اطراف خود میدان الکتریکی تولید می کند و از روی انحراف خطوط این میدان، به وجود اشیای زنده و غیر زنده در محیط پی می برد.»...

صفحهء 43 کتاب زیست شناسی سال سوم: «محافظت از دستگاه عصبی مرکزی»
می دانید که دستگاه عصبی مرکزی در مهره داران، شامل مغز و نخاع است. از میان چهار عامل حفاظتی ذکر شده در این صفحه، استخوانهای جمجمه و ستون مهره ها، پردهء سه لایهء مننژ و مایع مغزی نخاعی، در حفاظت از مغز و نخاع نقش دارند؛ ولی عامل چهارم، یعنی سد خونی مغزی، همان طور که از نامش پیداست، مخصوص مغز است و نمی توان گفت که از تمامی بخشهای دستگاه عصبی مرکزی حفاظت می کند....

123