ویروسها و باکتریها
الف) برخلاف موجودات زنده، رشد، متابولیسم و هومئوستازی ندارند. ب) برخلاف سلولهای زنده که DNA و RNA دارند، تنها یک نوع نوکلئیک اسید دارند. ویروسها دارای ژن (ماده وراثتی) از نوع DNA یا RNA هستند، ولی دستگاه بیان و تکثیر ژن ندارند. به همین خاطر، تنها درون سلولهای زنده قادر به تولید مثل و بیان ژنهای خود هستند.

هورمونها و دستگاه درون ریز
هورمون‌، غده‌ درون‌ريز، دستگاه‌ درون‌ريز: تعريف‌ هورمون‌: هورمون‌ نوعي‌ پيام‌ رسان‌ شيميايي‌ است‌ كه‌ توسط‌ نوعي‌ سلول‌ ترشح‌ مي‌شود، از طريق‌ خون‌ به‌ سلول‌ ديگري‌ مي‌رسد و بر عملكرد اين‌ سلول‌، كه‌ به‌ آن‌ «سلول‌ هدف‌» مي‌گوئيم‌، اثر مي‌گذارد.

حواس
گيرنده‌ حسي‌، اندام‌ حسي‌: تعريف‌ گيرنده‌ حسي‌: سلول‌ تمايز يافته‌اي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ محرك‌ خارجيِ مناسب‌ حساس‌ است‌ و با اثر محرك‌، پيام‌ عصبي‌ توليد مي‌كند. گيرنده‌هاي‌ حسي‌ در دستگاه‌ عصبي‌، تنها سلولهايي‌ هستند كه‌ نسبت‌ به‌ سلول‌ ديگري‌ «پس‌ سيناپسي‌» نيستند، ولي‌ «پيش‌ سيناپسي‌» هستند؛ يعني‌ پيام‌ عصبي‌ را از سيناپس‌ دريافت‌ نمي‌كنند، ولي‌ از طريق‌ سيناپس‌ به‌ سلول‌ ديگري‌ منتقل‌ مي‌كنند.

دستگاه عصبی
ويژگي‌هاي‌ عملي‌ نورون‌: 1) تحريك‌ پذيري‌: نورون‌ نسبت‌ به‌ محركهاي‌ خارجي‌ مناسب‌ تأثيرپذير است‌. مناسب‌ بودن‌ محرك‌ به‌ نوع‌ محرك‌ و كافي‌ بودن‌ شدت‌ آن‌ بستگي‌ دارد و چنين‌ محركي‌ مي‌تواند نورون‌ را تحريك‌ كند. 2) ايجاد پتانسيل‌ عمل‌: با اثر محرك‌ مناسب‌، در غشاء نورون‌ تغيير پتانسيل‌ الكتريكي‌ رخ‌ مي‌دهد و «پتانسيل‌ آرامش‌» به‌ «پتانسيل‌ عمل‌» تبديل‌ مي‌شود.

ایمنی بدن
دفاع‌ غير اختصاصي‌ خط‌ اول‌ دفاع‌ غير اختصاصي‌: عواملي‌ كه‌ مانع‌ از ورود عامل‌ بيگانه‌ به‌ محيط‌ داخلي‌ (خون‌، لنف‌ و آب‌ ميان‌ بافتي‌) مي‌شوند. اين‌ عوامل‌ شامل‌ پوست‌ و لايه‌هاي‌ مخاطي‌ و همچنين‌ ضمائم‌ و ترشحات‌ آنها هستند.

12345