این چاهی که کنده‌اید، برای دانش‌آموزان آب ندارد!
نامه‌ی سرگشاده‌ی رضا امیر به کاظم قلم‌چی در مورد آزمون‌های کانون فرهنگی آموزش

تحلیل تشریحی پرسش های زیست شناسی کنکور 91