آموزش
ویروسها و باکتریها
الف) برخلاف موجودات زنده، رشد، متابولیسم و هومئوستازی ندارند. ب) برخلاف سلولهای زنده که DNA و RNA دارند، تنها یک نوع نوکلئیک اسید دارند. ویروسها دارای ژن (ماده وراثتی) از نوع DNA یا RNA هستند، ولی دستگاه بیان و تکثیر ژن ندارند. به همین خاطر، تنها درون سلولهای زنده قادر به تولید مثل و بیان ژنهای خود هستند.  
 
آزمون
آزمون نکات برگزیده
 
 
ژنتیک
آموزش ژنتیک جمعیت
 
 
کنکور
این چاهی که کنده‌اید، برای دانش‌آموزان آب ندارد!
نامه‌ی سرگشاده‌ی رضا امیر به کاظم قلم‌چی در مورد آزمون‌های کانون فرهنگی آموزش  
درستنامه
صفحه 120 کتاب زیست شناسی سال سوم
«تعدادی از جانداران نیز مانند قارچ پنی سیلیوم، که آنتی بیوتیک پنی سیلین از آن به دست می آید، فقط یک جفت کروموزوم دارند.»...